O FONDU STING

STING investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. vznikl čtrnáct let (2011) po založení Realitní kanceláře STING fúzí dvou dceřiných společností. Mimo jiné byl založen s cílem zabezpečit transparentnost v oblasti nákupů nemovitostí tak, aby měli klienti jistotu a garanci, že jim budou peníze vyplaceny včas a ve sjednané výši. Právě společnost STING založila jako první z českých realitních kanceláří svůj realitní fond řídící se Zákonem o kolektivním investování. Tento fond je pod přímým dohledem České národní banky. Fond ročně zobchoduje nemovitosti v celkové hodnotě přes 150 mil. Kč.

Základní informace o fondu

Dne 23. 06. 2010 nabylo právní moci rozhodnutí ČNB Č.j.: 2010/5722/570 SP/2010/434/571 o povolení k činnosti investičního fondu STING investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. Majetek tohoto investičního fondu je obhospodařován investiční společností AMISTA.

Investiční cíl a zaměření fondu

Investičním cílem Fondu je dosahovat stabilního zhodnocování aktiv nad úrovní výnosu dlouhodobých úrokových sazeb prostřednictvím dlouhodobých investic do nemovitostí, akcií nemovitostních společností a doplňkových aktiv tvořených standardními nástroji kapitálových a finančních trhů. Fond se zaměřuje především na přímé investice do nemovitostí v České republice.

Správcem STING investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. je společnost AMISTA, specializující se na vytváření a obhospodařování speciálních fondů kvalifikovaných investorů dle zákona o kolektivním investování. V této oblasti je společností s nejširším portfoliem fondů v České republice. Zaměřuje se na poskytování profesionálních služeb klientům z řad významných českých i zahraničních investorů do nemovitostí a dalších aktiv.

Více informací zde: www.amista.cz